YURTDIŞINDA TEMSİLİ İLE TANITMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL BAYRAM VE KURTULUŞ GÜNLERİ TÖRENLERİNDE GİYECEKLERİ KIYAFET HAKKINDA YÖNETMELİK


TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER DERNEKLERİNİN YURTDIŞINDA TEMSİLİ İLE TANITMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL BAYRAM VE KURTULUŞ GÜNLERİ TÖRENLERİNDE GİYECEKLERİ KIYAFET HAKKINDA YÖNETMELİK
 

MADDE 1- 23/11/1984 tarihli ve 18584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmeliğin adı “Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurt Dışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun gereğince kurmuş bulundukları "Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gazileri" derneklerinin;

1) Yurt dışında aynı amacı güden dernekler tarafından düzenlenen toplantılara katılmalarına izin verilmesi,

2) Benzeri yabancı dernek temsilcilerinin Türkiye'ye davet edilmesi,

3) Bu derneklerin yurt içi ve yurt dışında yapabilecekleri tanıtma faaliyetleri,

4) Bu toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı tanıtma faaliyetlerinden uygun görülenlerin giderlerinin hangi ölçüde karşılanacağı,

5) Üyelerinin Ulusal Bayramlarda ve Kurtuluş günlerinde giyecekleri kıyafetlerin şekilleri ve takabilecekleri madalya ve benzeri alametlerin neler olacağı,

hususlarını düzenlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Bu Yönetmelik, birinci maddede adları sayılan derneklerin merkez ve taşra kuruluşu ile bunların kuracakları federasyonları ve sorumlu kuruluşlar olarak da Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5- Bu derneklerin yurt dışında faaliyet göstermesi veya benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olabilmeleri için Dernek Genel Kurulunun bu konuda karar vermesi gereklidir. Gerekli izin, Dışişleri Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7- Yabancı bir dernek veya kuruluşa üye olmasına Milli Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen dernek, kanunlarımıza ve ulusal çıkarlarımıza uymayan veya kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmak zorundadır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8- Kanunlarımızla, kuruluş amaç ve ulusal çıkarlarımızla bağdaşmayan faaliyetleri tespit edilen yabancı dernekler ve kuruluşlardaki üyeliklere, Dışişleri Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından son verilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9- Asker kökenli dernekleri müştereken ilgilendiren yabancı dernek veya kuruluşların yurt dışında yapacakları her türlü toplantıya, lisan bilen, Ülkemizin hak ve menfaatlerini dile getirebilecek, bir başkan, ilgisine göre derneklerden Milli Savunma Bakanlığının onay vereceği miktarda ve tercihen lisan bilen üyenin iştiraki ile oluşturulacak heyetin, derneklerin temsilcisi olarak yurt dışına gönderilmesi ile münhasıran bir derneği ilgilendiren toplantılara dernek temsilcilerinin gönderilmesi Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilgi Verme ve Verilerin Korunması Yükümlülüğü

Madde 14- Bu dernekler, üyesi bulundukları yurt dışı dernek ve kuruluşlarla, yurt içinde yaptıkları toplantılarda görüşülen konular ile alınan kararlara ilişkin yazılı metin veya bilgileri en geç bir ay içinde Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına vermekle yükümlüdürler.

Dernekler üyelerine ait kişisel verilerin 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak üyelerine ait verilerin alınması, saklanması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için her türlü önlemi alır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15- Dernekler, tüzüklerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve uluslararası beraberlik ile işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde de yurt dışında izin almak suretiyle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler:

1) Yurt içinde;

A- Kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, sportif faaliyetler için spor saha ve salonu ile meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurabilir veya işletebilirler.

Bu konularda izin verme esas ve usulleri 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

B- Yayın çıkarma ve yayım faaliyetlerinde bulunabilirler.

C- Amaçları doğrultusunda toplantı ve seminerler düzenleyebilirler.

D- Piyango, balo, eğlence ve yurt dışı geziler, temsil, konser, spor yarışması gibi sosyal faaliyetlerde bulunabilirler.

E- Tören ve merasimlere iştirak edebilirler.

2) Yurt dışında;

A- Amaçları doğrultusunda dernek ve kuruluşlara üye olabilirler.

B- Yurt dışı dernek ve kuruluşların toplantılarına iştirak edebilir, temsilci gönderebilirler.

C- Beyanname, bildiri ve yayın faaliyetlerinde bulunabilirler.

D- Tören ve merasimlere iştirak edebilirler.

Bu derneklerin, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 30 uncu maddesine göre faaliyette bulunmaları yasaktır.

Bu derneklerin Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülen uluslararası faaliyetlere katılacak olan emekli subay, astsubay ve uzman erbaş üyeleri, bu faaliyetlerin gerektirdiği durumlarda, emekli oldukları tarihteki rütbeyi havi ve kurumların ilgili kıyafet yönetmeliğinde belirtilen resmî kıyafetlerini, 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine uymak kaydıyla giyebilirler. Bu fıkra hükümlerine uymadıkları tespit edilenler, bu ve benzeri toplantı, tören ve faaliyetlere katılamazlar.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Denetim

Madde 19- Derneklere yapılan yardımların harcama yerleri ile masraf belgeleri her yıl Ocak ayında Milli Savunma Bakanlığınca denetlenir. Amaç ve faaliyetleri ile masraf ve iş planlarına uygun işlem yapmadıkları belirlenen derneklerin sorumluları hakkında 5253 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılması sağlanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “EK-A’da” ibaresi “Ek-1’de”, “EK-B’de” ibaresi “Ek-2’de” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Resmî Kıyafet Giyilmesi

Madde 24- Gazilerin ve harp/vazife malullerinin tören kıyafeti Millî Bayram ve Kurtuluş günleri törenlerinde giyilir. Tören sonrası dernek şubelerinde muhafaza edilir.

Törene iştirak etmeyecek olan dernek üyesi emekli subay, astsubay ve uzman erbaşlar resmî kıyafetlerini giyebilirler. Ancak, resmî kıyafetlerin giyilebilmesi için Tugay ve daha büyük Komutanlıklardan gerekli müsaadenin alınması zorunludur.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-A” ibaresi “Ek-1” şeklinde, Ek-B’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.