AMAÇLAR HEDEFLER


DERNEĞİN AMACI

Cumhuriyetin kazanımlarına, Ulusal Bütünlüğümüze ve Egemenliğimize, Laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine, ATATÜRK İlke ve Devrimlerine, ATATÜRK’ün Düşünce Sistemine ve Manevi Şahsiyetine içten ve dıştan yapılacak her türlü saldırı ve ihlallere karşı kamuoyunu doğru yönlendirmek için, yasal her türlü reaksiyonu göstermeyi milli bir görev addetmek ve bu kapsamda gerekli çalışmaları ve faaliyetleri en etkin şekilde göstermek, Vatan, Ulus ve Bayrak sevgisini yüceltmek, çalışmalarını ATATÜRK İlke ve Devrimleri doğrultusunda yürütmek, ATATÜRKÇÜ Düşünce Sistemini özümsemiş Türk Gençlerinin yetiştirilmesi için gerekli görülen faaliyeti göstermek ve her türlü desteği vermek,

Üyelerin,
 • Yasalardan doğan hak ve menfaatlerini gözetmek ve geliştirmek,
 • Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve zor durumda olanlara yardım etmek,
 • Aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek ve arttırarak devam ettirmek,
 • Askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak,
 • Kendilerini ve aile bireylerini değişik konularda eğiterek; bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırmak, kariyer kazanmalarına yardımcı olmak.

Derneğin bu amacı gerçekleştirmek için emeklilik olgusunun psikolojik, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal ve dış ilişkiler gibi tüm boyutlarıyla değerlendirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığının her makam ve birimi ile sıkı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanıp, onlardan temin edilecek destek ile bilim ve hukuk ortamı içinde yeni çözümler üretmek üzere çalışma biçimleri ile faaliyet alanları şunlardır :
 1. ATATÜRK İlke ve İnkılaplarının takipçiliğini yapmak için İnkılap Tarihimizin önemli günlerinde üniversiteler ve aynı amaçla kurulmuş derneklerle işbirliği yaparak, bilimsel toplantılar, konferanslar, paneller, sergiler düzenlemek, TESUD’un kuruluş günü ile ATATÜRK’ün ölüm yıldönümlerinde büyük topluluklar halinde ANITKABİR ve ATATÜRK Anıtlarını ziyaret etmek suretiyle Atatürkçü Düşünce Sisteminin kamuya maledilmesine öncülük etmek. Bu çalışmalarını, doğrudan ve dolaylı her türde teknolojiden yararlanarak basılı, sesli ve/veya görüntülü yayın organlarıyla yayınlamak.
 2. Milli Bayramlarımızda, tarihimizin önemli günlerinde yapılan törenlere katılmak; her fırsatta vatan, millet ve bayrak sevgisini yüceltmeye yönelik davranışları desteklemek.
 3. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını anmak ve yaşatmak üzere belli günlerde veya özel olarak saptanmış günlerdeki etkinlikleriyle, ilgi, bilgi ve birikim sahibi emekli subayların öncelikli olarak katılımlarını sağlamak suretiyle kamu hafızasını canlı tutmaya gayret etmek.
 4. Dernek üyelerinin yasalardan doğan veya doğacak olan hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve maksadı engelleyen sorunların çözümü için gereken yasal ve idari girişimlerde bulunmak.
 5. Üyelerin askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak amacıyla lokal, misafirhane, kamp ve huzurevi gibi tesisler açmak, üyelerin Silahlı Kuvvetler günlerine katılmalarını sağlamak, derneğin kuruluş günlerinde ve diğer önemli günlerde toplantılar tertip etmek.
 6. Üyelerin ve yakınlarının eğitim ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli sosyal ve geliştirici önlemleri almak, dergi çıkarmak, belli periyotlarla bültenler yayınlamak, kitap bastırmak, dergide yayımlanacak yazıların teşkil edilecek yayım kurulu tarafından titiz bir incelemeye tabi tutularak ilmi, hukuki, ekonomik, sosyal ve diğer açıdan güncel ve üyelerin seviyesine uygun bir dil ve düzeyde olmasını sağlamak; özel günlerde toplantılar tertiplemek, törenlerde konuşmak, radyo ve televizyon programlarına katılma imkanları yaratmak, dernek genel merkezinde ve şubelerde kitaplıklar tesis etmek ve üyelerin istifadelerine uygun ortamlar oluşturmak.
 7. Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak için üyelerin ve yakınlarının mesleklerini saptayıp gerektiğinde aralarında iletişim kurmak ve karşılıklı yardımlaşma ile ihtiyaçların giderilmesini temin etmek, üyelerin veya yakınlarının hastalanmaları halinde hastayı veya ailesini ziyaret ederek onların sorunları ile yakından ilgilenmek, üyenin ölümü halinde yardımda bulunmak, üye çocuklarının mesleklerini saptayıp gerektiğinde aralarında iletişim kurulmasına yardımcı olmak.
 8. Üyelerin hastalıkları ve vefatları halinde gerek kendilerinin ve gerekse aile bireylerinin muhtaç oldukları ilgi ve ihtimamı göstermek, özellikle vefat eden üyenin cenaze masraflarına maddi katkıda bulunmak üzere şubelerde özel yardım fonları oluşturmak.
 9. Üyelerin ulusal bütünlüğe, kalkınmaya, vatan ve bayrak sevgisini yüceltmeye katkılarını arttırmak amacı ile bu tüzükte belirtilen etkinlikleri daha yararlı kılabilmek için araştırma kurulu oluşturmak, bu kurula konusunda deneyimli, bilgi ve birikim sahibi olan emekli subayları ve kariyer sahibi kişileri saptayarak davet etmek, bu kurulların ülkemizin iç ve dış sorunlarına çözümler getirecek ürünlerinin basılması ve yayımlanması için girişimlerde bulunmak, kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturmak. Yüksek Öğretim Kurumu (Üniversite) ve destekleyici eğitim sistemlerini ve kurslarını yürütebilecek vakıf kurmak.
 10. Amaçları doğrultusunda şubeler açmak, üye sayısını arttırmak, federasyon, konfederasyon gibi organizasyonların kuruluşunun hızlandırılması ve kuruluş halindeyken veya sonradan üye olmak, kendi başına veya başka kişi ve kuruluşlarla ortak fikirler oluşturmak, bu düşünce ve fikirleri yaymak.
 11. Genel Merkez veya şubelerle müstakil veya müşterek orman veya fidanlık tesis etmek, bununla ilgili kampanyalar açmak.
 12. Sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
 13. Doğal afetlere maruz kalan üyelere kampanya açmak suretiyle yardım etmek.
 14. Orta öğretim, lisans ve yüksek lisans kurumlarında subaylarca verilebilecek eğitim ve öğretim konularında üye olan emekli subayların görevlendirilmelerine olanak sağlamak.
 
TEMEL İLKE VE HEDEFLER
 • ATATÜRK İlke ve İnkılaplarının uygulayıcısı ve  savunucusu olan,
 • Değiştirilemez kaydı ile Anayasamızın ilk üç maddesinde yer alan temel hükümleri savunan,
 • Gücünü yasalardan, kendi kuruluş kanunu ve  Tüzükte kendisine verilen görev ve sorumluluklardan alan,
 • Güncel olaylarla iç içe, onları takip eden, düşünen, tartışan, değerlendiren,
 • Olaylar karşısında yorum ve tepkileri beklenen,
 • Toplumun tüm kesimleri ile barışık ve onları birleştirici,
 • Bireylerin ve toplumun tam güvenini kazanmış,
 • Aynı değerleri paylaşan birey-grup-gerçek aydın-sivil toplum kuruluşu-dernek ve platformlarla yakın işbirliği içinde,
 • Üyelerine aktif ve etkin bir emeklilik olgusu sunan,
 • Onların sosyal beklentilerini karşılama gayreti içinde  olan,
 • Çok ileri yaşlarda dahi onları hayata bağlamada görev ve sorumluluklar üstlenen,
 • Üyesi olmaktan gurur ve kıvanç duyulacak,
 • Şube ve temsilcilikleriyle yurt geneline yayılmış,
 • Şube ve temsilciliklerinin birer fikir ve düşünce kulübü olduğu,
 • Etkin bir “DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU” olmaktır.

Scorpiol