ÇANKAYA

Yetkili Kişi : Em. Alb. Arif ÇETİNKAYA
Adres : Selanik Cad. Birlik Apt. No: 34/7 0665 Kızılay/ANKARA
Telefon : 0533 364 83 85
Faks : 0312 417 89 92
E-Posta : tesudcankaya1984@gmail.com
Web :