KAMUOYU DUYURUSU (OYAK)24 Temmuz 2020 , Cuma
 
20 Temmuz, pazartesi günü OYAK’la ilgili olarak sizlere kısa bir bilgilendirme yapmış ve OYAK’la görüşmelerimizin devam ettiğini, bu görüşmeler tamamlandığında sizlere daha ayrıntılı bilgiler vereceğimizi belirtmiştik.
 
TESUD olarak OYAK’tan güncel konuları görüşmek üzere yapmış olduğumuz görüşme talebi, 22 Temmuz, çarşamba günü gerçekleştirilmiştir.
 
Bu toplantıya TESUD Genel Merkez Yönetim Kurulundan bir heyet ile Devre Başkanlıklarını temsil eden bir heyet ve Hukuk Müşavirimizin içinde bulunduğu yedi kişilik bir heyet katılmıştır.
 
Toplantıda OYAK tarafı ise en üst seviyede temsil edilmiştir.
 
Toplantıda üyelerimizin ve hatta Emekli Maaş Sisteminde olan tüm emekli subayların merak ettiği konuların tamamı üzerinde OYAK yetkililerine her türlü soru çok net olarak sorulmuştur.
 
Bunlardan örneğin;
 
 • Nemanın bu yıl üye beklentilerinin altında gerçekleşme nedenleri konusundaki soruya ilişkin olarak;
 
 • Öncelikle bir önceki OYAK Genel Kurulu’nda nema oranının bu yıl için % 20 olarak öngörülmüş olduğu, nemanın ekonomik konjonktür ile yakından ilgili olduğu, bugün banka faizlerinin % 9 civarında olduğu bir dönemde % 20,5 nemanın aslında ülke ekonomisi koşulları dikkate alındığında önemli bir rakam olduğu, nemanın her yıl artması gerekir gibi bir algı olamayacağı, bunun sabit bir emekli maaşı gibi algılanamayacağı, bunun bir kar payı dağıtımı olduğu,  geçmişte de ekonomik koşulların olumsuzlaştığı dönemlerde % 50 ler civarı nemadan % 10 lara düşüldüğü. Nemada son dört yıl ortalamasının % 26.6 olduğunu, Bu sene dünya çapında yaşanan pandemi dolayısıyla tüm ülkelerin ekonomilerindeki küçülme ve karlarda meydana gelen düşüşler nedeniyle bu yıl OYAK Genel Kurulunda yapılan sunumda 2020 yılı için dağıtılacak nemaya ilişkin projeksiyonlarda % 9,5 olarak öngörüldüğü bildirilmiş ise de bu miktarın geçmiş öngörülerde de olduğu gibi gelişen ve değişen ekonomik duruma göre değişebileceği,
 
 
 
 
 • Basında ve üyelerimiz arasında çok fazla tartışma konusu olan TOTAL/ M oil’ın alımı konusundaki soruya ilişkin olarak;
 
 • Artan üye rezervine paralel kar getirisinin artırılmasını sağlayacak sektör araştırmalarına paralel olarak akaryakıt sektörünün bir fırsat olarak değerlendirildiği, sektörün ilk beşte yer alan firmalarının yabancı ortaklı firmalar olarak faaliyetlerine büyüyerek devam edeceği değerlendirmesinin yapıldığı, bu konuda gerekli tüm araştırma ve incelemelerin ayrıntılı olarak yapılmasını müteakip karar verildiği, bu süreç içerisinde bağımsız uluslararası uzman birçok kuruma hedef şirketin incelettirilip değerlemesinin yapıldığı, 900’den fazla istasyon ile gerek üyeler gerekse tüm tüketiciler ile doğrudan temas sağlanıp kaliteli hizmet verilebileceği, OYAK kuruluşlarının ürettiği çeşitli ürünlerin de buralardan tüketiciler ile buluşturulabileceği, OYAK kuruluşlarının (Otomotiv, demir/çelik, çimento, lojistik, kimya, tarım v.s.)  akaryakıt ihtiyaçlarının aracısız sağlanabileceği, yaygın ulaşım ağı ile farklı fırsatlar oluşturulabileceği, yeni bir sinerji ve vizyon kazandırılarak OYAK güvencesi ile önemli bir pazar kazanılabileceği.
Ayrıca fosil yakıtların yerine araçlarda elektriğin kullanılmasının önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşabileceği de düşünülerek araç pilleri şarj üniteleri gibi konularda yurt dışına heyetler gönderilerek araştırmalar yapıldığı değişen ekonomik ve teknolojik koşullara uyum sağlayabilecek, karları olumlu yönde etkileyebilecek projelerin hazırlandığı hususları belirtilmiş ve tatmin edici bilgiler verilmiştir.
 
 • Arsa alımları ve konut projeleri konusundaki soruya ilişkin olarak;
 
 • OYAK varlıkları içerisinde önemli bir payı olan gayrimenkul yönetiminin, dijital takip sistemleri kurularak, merkezden mevzuata uygun vizyoner bakış açısıyla yönetilmeye başlandığı, arsa rezervlerinin geleceğe dönük önemli bir yatırım olduğu, bu yatırımların geçmişte de olduğu gibi sadece bugüne yönelik olmayıp orta uzun vadede kuruma önemli bir gelir kaynağı olduğu, bugün itibari ile bile bu arsaların üzerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde önemli bir değer kazandığı, bu arsalardan bazıları üzerinde proje geliştirme çalışmalarının devam ettiği,
 
 • Dragos Konutları hakkındaki soruya ilişkin olarak;
 
 • Dragos konutlarının yüzde doksan beşine yakınının OYAK üyeleri tarafından satın alındığı kısa sürede satılmasının da OYAK’a duyulan güvenden kaynaklandığı, Başakşehir İkitelli gibi projelerin henüz tamamlanmadığını, bazı arsalardan ise arsa karşılığı gelir paylaşımı modeli ile bunlardan önemli gelir elde etmeyi düşündükleri,
 
 
 • Genel Kurulca önceki yıllarda Yönetim Kuruluna verilen alım yetkisi konusundaki soruya ilişkin olarak;
 
 • Aslında OYAK kanunundan kaynaklandığı şekli ile ve OYAK’ın yetkili icra organının Yönetim Kurulu olmasından dolayı önceki Yönetim Kurullarına verilen ve bu kurullar tarafından kullanılmış olan yetkinin sınırsız ve süresiz olduğu, bu durumun 2016 tarihinde yapılan genel kurulda sınırlandırıldığı daha sonraki yıllarda da bu sınırlama oranında değişiklik yapıldığı dolayısıyla verilen yetkinin esasen sınırlayıcı bir yetki olduğu ifade edilmiştir.
 Renault – Mais faaliyetleri konusundaki soruya ilişkin olarak; 
 • OYAK’ın ortağı olduğu Fransız Renault ile önemli görüşmeler yapılarak son 4 yılda OYAK lehine birçok kazanımlar elde edildiğini, Üyelere yapılan satışların salgın hastalık nedeniyle MAİS bayilerinde kalabalığı engellemek maksadıyla OYAK platform üzerinden ön başvuru alınmak suretiyle yapıldığı bu uygulamada önemli bir sorunla karşılaşılmadığı sadece bazı gecikmelerin olduğu,
 
 • OYAK Kanununda belirtildiği şekilde EMS sistemindeki üyelerin Temsilciler kurulunda temsil edilebilmesi hususu ise;
 
 • Bu konunun hukuk müşavirleri düzeyinde çalışma yapılıp durumun değerlendirileceği, ancak bu konuda MSB’nin yetkili olduğu bizim tarafımızdan iletilmiş ve konu üzerinde çalışılması hususunda mutabık kalınmıştır.
 
 
 • Nema dağıtımında Bankaların promosyon vermeleri konusundaki soruya ilişkin olarak;
 
 • Bu konuda bankalar ile yaklaşık 1 senedir görüşmelerin yapıldığı pandemi vb nedenlerin araya girmesi ile sürece ilişkin henüz olumlu bir sonuç alınamadığı, ancak görüşmelere devam edilip gerekirse alternatif banka arayışlarına girişilebileceği, sonucun bildirileceği,
 
Bu ana başlıkların dışında da birçok soru sorulmuş, Toplantı 6 saat sürmüş ve bu süre içerisinde OYAK yönetimi sormuş olduğumuz tüm sorulara tamamen şeffaf ve içtenlikle son derece ayrıntılı cevaplar vermiştir.
 
Bu nedenle OYAK yönetiminin bu toplantıda göstermiş olduğu şeffaflık, içtenlik ve verdiği ayrıntılı bilgiler nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz.
 
OYAK’a yapılan eleştirilerin ne kadar sert olursa olsun yapıcı olduğu sürece yararlı sonuçları olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bilgi sahibi olmayan ve OYAK’la hiçbir ilgisi olmayan kişi ve grupların bilmeden, öğrenmeden yapmış olduğu yıkıcı eleştiriler ile bir kısım kişi ve grupların maksatlı olarak saldırgan bir üslupla yaptığı haksız eleştiriler ve hatta hakarete varan söylemler OYAK’ta canla başla ve özveriyle çalışan seçkin yönetim kadrosunun ve özellikle de üye hizmetleri ve çağrı merkezindeki gençlerin de motivasyonunu bozmaktan başka bir işe yaramamaktadır.
 
Sanal medya ve sosyal ağlar üzerinden maksadını aşan ve Kurum’a zarar verici söylemler yerine OYAK’a açıkça müracaat eden tüm üyelerimizin sorularına cevap verilmekte olduğunu da görmekten ayrıca mutlu olduk. Tüm üyelerimizin de izlemesi gereken yöntemin bu olduğu düşünüyoruz
 
Değerli silah arkadaşlarımız,
 
Bizler TESUD olarak, Tüzüğümüzden kaynaklanan görevimiz olan OYAK üyesi silah arkadaşlarımızın üye hak ve menfaatlerinin en üst düzeyde olması için şeffaflık ve hesap verilebilirlik ortamında bundan sonra da OYAK nezdinde girişimlerde bulunmaya, OYAK’tan üyelerimizi ilgilendiren konularda bilgi istemeye ve sorular sormaya devam edeceğiz. Ancak, OYAK’ı yıkıcı şekilde eleştirenlerin, sanal medyada kurumu haksız yere yerden yere vurmaya çalışanların, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduklarını sananların yaptıkları saldırgan faaliyetlerin OYAK’a zarar vermekten başka bir şeye yaramayacağına inanıyoruz.
 
OYAK’la gerek iletişim ve tanıtım sorumluları düzeyinde gerekse en üst düzeyde görüşmelere devam ederek ve sizleri yazılı olarak ve/veya toplantılar düzenleyerek yüz yüze de bilgilendirmeyi planlıyoruz.
 
Bu kapsamda OYAK’ın daha da büyümesi, şirket karlarının artması ve sürdürülebilir nema artışlarını sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarına inandığımız ve bunu yakından görme fırsatı bulduğumuz Yönetim kademesinin tüm mensuplarına başarılar diliyoruz.
 
Saygılarımızla.
  
TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU